สพป.นครราชสีมา

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมและบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 14 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุม โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การรับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาโครงการ “ พี่ช่วยน้อง ”

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและเปิดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร เพื่อระดมทุนในโครงการ “ พี่ช่วยน้อง ” จาก บ.โอสถสภา จำกัด โดยการนำของ นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมคณะ มอบให้กับโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านหนองแวง ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปและประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการปฎิบัติการงานในปีการศึกษา2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลครั้งที่ 1/2563ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนครบุรีวิทยา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน ขึ้นระว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะกีฬาที่ สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินพัสดุโรงเรียน

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินพัสดุโรงเรียน โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 32 คน 9 โรงเรียน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อบรมหลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผูัฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและประเด็นปัญหา กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หลักการสาระสำคัญข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี E-Market และ วิธี E-Bidding ภาพรวมและหลักการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากท่านใดสนใจเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์ 021054686 ต่อ 100266 มือถือ 082224218 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายศราวุธ พิมละมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีวุฒิทางลูกเสือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าต่อไป การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More