ข่าวโรงเรียนในสังกัด

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญา และร่วมกันร้องเพลง ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง และ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง จราจรปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการจราจร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS ที่มาถ่ายทำ ในหัวข้อ เด็กสองภาษา โดยการสัมภาษณ์ ผอ. เฉลิมยศ พุทธา และคุณครูจ๋า คุณครูเป้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และเด็กๆ จากชุมนุม ผลิตสื่อดิจิทัล youtuber ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ที่ทาง Thai PBS นำมาถ่ายทำ ทำให้เด็กได้รับโอกาส คำแนะนำ และประสบการณ์ ตามความสนใจของเด็กๆ ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนครบุรีวิทยา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน ขึ้นระว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะกีฬาที่ สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

ต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด+TO BE NUMBER 1

โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ สพม. มาโดยตามลำดับ จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนรู้จัก และ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อย่างสม่ำเสมอ ...

Read More