เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานความเป็นไทย
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การส่งเสริมงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3