ไม่มีหมวดหมู่

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี2567ได้จัดประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี...

Read More
สพป.นครราชสีมาไม่มีหมวดหมู่

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท...

Read More
สพป.นครราชสีมาไม่มีหมวดหมู่

การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบ...

Read More
รายงานการประชุมผู้บริหารไม่มีหมวดหมู่

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566

ระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้างไม่มีหมวดหมู่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนได้เห็นความสำคัญของบุคลากรกทางก...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

Read More