สพป.นครราชสีมา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ชำราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ศึกษาจังหวัดนครราชสีมาติดตาม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสายัณห์ คอกขุดทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ให้การต้อนรับอนุคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและโครงการหลัก ตามกลไก กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดยนายเชาวน์ คิดรอบ ประธานอนุกกรรมการฯพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจเยี่ยม รร.บ้านเมืองปักสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อนางสุปราณี นฤนาทนโรตม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจเยี่ยมเดินทางถึงยังโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และชมนิทรรศการการนำสนอการจัตการศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัศคีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต่อจากนั้น โดยนายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานศรราชสีมาเขต 3 ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้มาร่วมต้อนรับ ชมการแสดง การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ปีที่ 36 เรื่อง "เยาวชนจิตอาสา จราจรปลอดภัย สร้า...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานเขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จำนวน 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีประสบการณ์ด้านการสอนในบริบทที่หลากหลายและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระหว่างประเทศ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประเทศบูรไนดารุสซาลามดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีม เขต3 นางศลิษา ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอครบุรี เพื่อรับสภาพปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More