วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.นครราชสีมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น