วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
สพป.นครราชสีมา

เคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ 5 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริตสู่เขตสุจริต” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมโดยใช้ทักษะการคิด เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3