วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การจัดสัมมนาทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสัมมนาทางวิชาการ

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งล้วนสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุ และศึกษาในระบบสารสนเทศของกลมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์หรือโทรสอบถาม www.cmatthai.com 026182159,026187490