วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การรับรองแบบฯ การประมาณการราคา หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้