วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้สร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมภายในแนวคิดใหม่ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ด้วยกระบวนการ PAOR" ผ่าน ZOOM Meeting ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 ผู้ใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้