วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS และแนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือ ID Line: 774 gnsza

เอกสารแนบ