วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2567

ด้วยกรมศาสนาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพ.ศ.2567 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม และรูปภาพกิจกรรม บันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี ส่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบประวัติได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นม.3