วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การนำเสนอการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการ PLC ของครูผู้ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการ PLC ของครูผู้ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการนี้ครูผู้ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษจะนำเสนอตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดตาม ว PA หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัครได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย