วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง
สพป.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาาคม 2566 เวลา 09.00น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด (ตำแหน่งช่างไฟฟ้า, ช่างไม้, นักการ ภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการ) สำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความก้าวหน้าของตนเอง พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม และพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 152 คน ประกอบด้วยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 14 คน
2. ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 4 จำนวน 20 คน
3. ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 48 คน
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 70 คน