วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
สพป.นครราชสีมา

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) สพป.นครราชสีมา เขต3 ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบ การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ในการติดตาม ค้นหา ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ มีอาชีพ โดยบันทึกผลการติดตามฯ ทางเว็บไซต์ และหากพบเด็กออกกลางคัน ที่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่หากไม่มีรายชื่อ ให้ติดตามให้เข้ารับการศึกษา

การประชุมในวันนี้ ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย-ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 12 กลุ่ม โรงเรียนที่มีข้อมูลเด็กออกกลางคัน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านระเริง,โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี, โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 -คณะศึกษานิเทศ, นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา