วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
สพป.นครราชสีมา

โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการสร้างจิตสำนึก จิตอาสา มีจิตสาธารณะ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3