วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด
สพป.นครราชสีมา

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครราชสีมา เขต3 นางนันทินานันท์ ธนัชโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต1 นางจรรยารักษ์ โพธิ์ทองงาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อบจ.นครราชสีมา นางสาวกาญจนา มีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป. นครราชสีมาเขต 3 ออกประเมินเด็กหญิงฐิติวรดา จำพันดุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ผู้ขอรับการประเมิน ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมาเขต 5