วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM
สพป.นครราชสีมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (AUTHENTIC LEARNING) พร้อมรับฟังการบรรยายถอดบทเรียนประสบการณ์ตรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามืออาชีพโดย ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานสภาพจริงโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด และเข้าศึกษาดูงานสภาพจริงโรงเรียนขนาดกลาง ณ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลโดย ดร สมาน แก้วคำไสย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อีกทั้งยังเข้าศึกษาพหุวัฒนธรรมและบริบท ณ ปราสาทกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด