วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นค้นหาความรู้มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาและแจ้งให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนา ดังนี้

  1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/e-learning และ คู่มือสำนักงาน กพ.
  2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tdga.dga.or.th/index.php/th/ และ คู่มือ TDGA

ใส่ความเห็น