วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
สพป.นครราชสีมา

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยประชุมชี้แจง (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนำนโยบายสู่โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมแผนการดำเนินงาน สําหรับการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนงานโครงการ และความคุ้มค่าของบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ 4 จุดเน้นของโครงการ เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึง การศึกษาในสังคมเมืองและชนบท ให้กับนักเรียน สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และ โรงเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป ในการดังกล่าวนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อำเภอปักธงชัย และโรงเรียนบ้านซับเต่า อำเภอวังน้ำเขียว

ใส่ความเห็น