วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(Performance Agreement-Based Management : PABM)
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(Performance Agreement-Based Management : PABM)

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูผ๋านการรับรองจากสถาบันคุรุพํฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อมูลข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป้นเครื่องมือ มีวัตถุประสงค์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.เพื่อการพัฒนา(เขียน)ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement) ของครูและผู้บริหารสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 2.เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เน้นการส้รางองค์ความรู้และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรด้วยการใช้สื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 3.เพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ หากท่านใดสนใจโรงเรียนสนใจอบรมออนไลน์ (ZOOM) ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ต้องการระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสมนึก หมวกสังข์ โทร.099-0513344 และสามารถสมัครและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น