วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มี 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร แบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ (48หน่วยกิต) ไม่มีเรียนรายวิชา ระยะเวลา 3 ปี 2) หลักสูตร แบบ 2.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) เรียนรายวิชา (12หน่วยกิต) ระยะเวลา 3 ปี หลักสูตรทั้ง 2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้เป็นผู้รอบรู้ รู้ลึก และเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8732115,081-9754360,081-8730334,098-1046549,086-8889754 และ Website : http://w3.neu.ac.th/docs/phd/ci-phd.pdf ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สมทรง สิทธิ 081-8732115

ใส่ความเห็น