วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563″ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563″ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563″ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างการขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญาการแจ้งการเรียกค่าปรับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการการวินิจฉัยปัยหาการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามส่ใบสมัครได้ทีี่ คุณบลู โทรศัพท์ 0852224218 ID Line: thailocalsu E-mail: [email protected] คุณแอน โทรศัพท์/ID Line:0908867372 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.suas.su.ac.th

ใส่ความเห็น