วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุรสภา ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุรสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่นเป้นประจักษ์และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ท้ายหนังสือทีแ่นบมาพร้อมนี้ การคัดเลือกรางวัลคุรุสภาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเสนอผลงานได้ ณ คุรุสภาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นให้ผู้ที่สนใจเสนอผลงานได้ที่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลาราชการ

ใส่ความเห็น