วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน
ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พํฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดหากท่านใดสนใจประสงค์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน

ใส่ความเห็น