วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ” รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ” รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ” เพื่อให้ผู้รับการบริการฝึกอบรมทรายสาระสำคัญและระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ หากบุคลากรท่านใดสนใจในการฝึกอบรมโดยการกรอกใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม