ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

ตามที่สาขาวิชาการาอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน PABM ออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือยข่ายองคืกรงดเหล้าได้รณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2565 (...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-445161 ต่อ 831-835 แจ้งยื่นคำร้องขอย้ายครูกรณีปกติ2565-แจ้งโร-ผส...

Read More