สพป.นครราชสีมา

โครงการวิ่งการกุศล สายน้ำ เขื่อนเขา เพื่อน้อง

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ เขียนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการวิ่งการกุศล PAKTHONGCHAI RUN FOR CHILD 2022 สายน้ำ เขื่อนเขา เพื่อน้อง จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จัดตั้ง เป็นกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดตั้งเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อ การศึกษา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วิทยากรอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การค้าของ สกสค. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชัาสัมพันธ์การเรียนหลักสูตร SET e- Learning ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แฟ่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Happy Money สุขเงิน สร้างได้ฯและจัดการอบรมหลักสูตร SET e- Learning ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน จำนวน 16 หลักสูตรผ่านระบบSET e- Learning พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีองค์ความรู้ด้านการเงิน การออม และการลงทุนที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือส่งต่อให้กับนักเรียนต่อไปได้ หากผู้ใดสนใจเข้าใช้งานหลักสูตร SET e- Learning สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 020099815 หรือ 0965356424 และคุณทิวดา พลสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 020099832 หรือ 0993261424 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซับเต่า เพื่อชี้แจง เสนอแนะ ซึ่งโรงเรียนบ้านซับเต่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) เป็นปีแรก บ่ายวันเดียวกันลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เพื่อนิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่2 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้สมควรการได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2.รางวัลครูฝรั่งเศสดีเด่น 3.รางวัลคุรุสภา 4.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 5.รางวัลคุรุสดุดี กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครราชสีมาเขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศฯเสนอประวัติและผลงานไปยังหน่วยคัดเลือกตามประกาศ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประชาสัมพันธ์รางวัลคุรุสภาดาวน์โหลด รางวัลคุรุสภาดาวน์โหลด ...

Read More
ITA65

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651.โครงการ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ2.ปฏิทินการปฏิบัติงาน3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655.ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Read More
ITA65

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-25651.วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-25652.เป้าหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-25653.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.25654.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทบทวนแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2563-25655.ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-ปี-พ.ศ.-2564-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด ...

Read More