สพป.นครราชสีมา

โครงการวิ่งการกุศล สายน้ำ เขื่อนเขา เพื่อน้อง

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ เขียนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการวิ่งก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ส...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชัาสัมพันธ์การเรียนหลักสูตร SET e- Learning ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แฟ่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Happy Money สุขเงิน สร้างได้ฯและจัดการอบรมหลักสูตร SET e- Learning ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน จำนวน 16 หลักสูตรผ่านระบบSET e- Learning พร้อมครูและบุ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซับเต่า เพื่อชี้แจง เสนอแนะ ซึ่งโรง...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้สมควรการได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2.รางวัลครูฝรั่งเศสดีเด่น 3.ร...

Read More
ITA65

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651.โครงการ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ2.ปฏิทินการปฏิบัติงาน3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดทำแผนปฏิบ...

Read More
ITA65

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-25651.วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-25652.เป้าหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-25653.แผน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-ปี-พ.ศ.-2564-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด ...

Read More