สพป.นครราชสีมา

ร่วมยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นำโดยการนำของ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุปผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางนภาพรรณ นาดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 คนใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมยินดีต้อนรับ รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.09 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำโดย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นายเพิ่มวุธ บุปผามาตะนัง รองอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นายครรชิต เพิ่มศิริพงษ์พันธ์ อนุคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารบุคคล ใน อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต1 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ณ ห้องประชุม อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนอนุบาลครบุรี อเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา

วันที่ 11`กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำของสถานศึกษา และการเขียนโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพ การศีกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พบว่าโรงเรียน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และรูปแบบการเขียนโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำของสถานศึกษา และการเขียนโครงการ ขึ้น โดยมีว...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรม Best Practices และ Show & Share for Change

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรม กิจกรรม Best Practices สัมมนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย "โคราช 3 อ่านออกเขียนได้ หัวใจรักการอ่านผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและทักษะการใช้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ " ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์ และ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมครูแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมอบรมเชิง ปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทาบงการศึกษา อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายในปีงบประมาณ 2566 วิถีคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ซึ่งด้านคุณภาพเน้นการจัด การศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำาไปสู่การมีอาชีพ มีงานทําและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้ผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคริต - 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Lerning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ กอปรกับสถานการณ์แล...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัย 12 สิงหาคม

วันนี้ 12 ส.ค.66 เวลา 18.00 น.  นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้ นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ชาวอำเภอครบุรี โดยมี นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธาน ในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมดำเนินการประเมินสถานะของหน่วยงาน (PMQA 4.0)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการดำเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครราชสีมา เขต3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีคะแนนผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน เท่ากับ 4.395 ซึ่งมีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินสถานนะของหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. อังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปกป้องคุ้มครองและทักษะในการเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาไนด้านต่าง ๆ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย จำนวนผู้เข้าอบรม 64 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 รวม 3 วัน ณ ศุนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 8 /2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ชำราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ...

Read More