สพป.นครราชสีมา

ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมนำเข้าข้อมูลโครงการการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSER) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต สู่เขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 11 มี.ค.2566 นายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา โดยมี นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และวิทยากรระดับประถมและปฐมวัย ทำให้การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคคลากรฯ อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.เสิงสาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ทั้งยังเน้นย้ำให้ครูพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีวินัยในตนเอง มีความเป็นระเบียบ ตลอดจนรักษาสุขอนามัยของตนเองได้เป้นอย่างดี ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรทดสอบคณิตคิดคำนวณ(Numeracy)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทักษะด้านคณิตคิดคำนวณ (Numeracy) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านคณิตศาสตร์ 2. เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านคณิตศาสตร์ให้มีความ เป็นเลิศ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตคิดคำนวณ (Numeracy) ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอปักธงชัย และ อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 19 โรงเรียน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอเสิงสาง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสกัดนาควิทยา โรงเรียนบ้านหนองขนากและโรงเรียนหน้ากลองวิทยา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ทั้งยังเน้นย้ำให้ครูพัมนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีวินัยในตนเอง มีความเป็นระเบียบ ตลอดจนรักษาสุขอนามัยของตนเองได้เป้นอย่างดี ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมทำเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.นม.3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เปิดการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ และนายภานุชิต วัดกระโทก เป็นวิทยากร ให้การอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ต้อนรับกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด นครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้ารับการประเมินประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ...

Read More