ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครแก้ไขประกาศรับสมัครใบสมัคร (Word) (PDF)แบบรายงานประวัติและผลงาน คลิกเพื่อสมัครพนังานราชการ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางทางสมาคมฯได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ประธานเปิดงานและยังมีวิทยากรให้ความรู้และบรรยายพิเศษ อาทิเช่น บรรยายเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ........" หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-3625-8853 , 08-0722-1658 หรือจากเว็บไซด์ www.addbeit.in.th วันที่27สิงหาคม2564ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online ได้เปิดระบบให้ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง จำนวน 13 หลักสูตร กลุ่มพํฒนาครูฯ ขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจติดต่อหรือสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ การอบรมด้วยระบบe-Learningดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ ผู้นำการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบกลับด้านและกิจกรรมผสมผสาน (Flipped and Blended Learning Approach) โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรพัฒนาหลักสูตร "ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณูและผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ ว 9 ว 10 กลุ่มพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ดร.สีวิกา อนันธวัช โทร.099-0974488 หรือคุณสมนึก หมวกสังข์ โทร.099-0513344 ...

Read More
ITA65

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 1. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 3. การนับจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 5. การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภร

Read More
ITA65

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 2. แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 3. แนวปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2553 4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2552 6. ประกาศอัตราร้อยละของฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2566 และ 1 ตุลาคม 2566 7. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้ง

Read More
ITA65

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร 1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 2. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 6. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 7. หลักเกณฑ์และ

Read More