สพป.นครราชสีมา

แข่งขันทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน2566 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2566 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้าโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะทางด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัยและระดับชั้น เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำ2. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นความสำคัญ รัยผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านภ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาเว็บไซค รร.เพื่อรองรับการประเมิน ITA online

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษา ITA Online และการใช้โปรแกรม OBEC Content Center ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีวัตถุประสงค์ คือ 1.พัฒนาครูผู้รับผิดชอบ เว็บไชค์สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเว็บไซคสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน ITA online ในปีงบประมาณ 2566 2.สาธิตการใช้งาน โปรแกรม OBEC Content Center โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนในอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนในอำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ข้าราชการครู (คศ.1) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ละแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน : ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน และคอร์รัปชัน วิทยากรในการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้ นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (อ่างหิน 2)ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงช...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต3 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เาลา 08.30 น. นายอังคารพิสุทธิ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประะานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อร่วมรณงค์ และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดได้ผลอย่างยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ภายใต้กรอบแนวคิด"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด " 26 มิถุนายน 2566 ...

Read More
ITA65

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 020610/ว4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read More