สพป.นครราชสีมา

แข่งขันทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน2566 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2566 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาเว็บไซค รร.เพื่อรองรับการประเมิน ITA online

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต3 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เาลา 08.30 น. นายอังคารพิสุทธิ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประะานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพ...

Read More
ITA65

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลา...

Read More