วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สพป.นครราชสีมา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 182 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา