วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการอบรมเครือข่ายสถาบันยุวเกษตรกร
สพป.นครราชสีมา

โครงการอบรมเครือข่ายสถาบันยุวเกษตรกร

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานเปิด โครงการอบรมเครือข่ายสถาบันยุวเกษตรกร กิจกรรมค่ายยุวเกษตรกรน้อย ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง เพื่อ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนไปสถาบันยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาไปสู่ เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน เข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา