วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลฯ DLTV
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลฯ DLTV

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และดูแลอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน โดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย
ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 93 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายอุทัย เที่ยงดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และนายธีรวัฒน์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลาและคณะ ซึ่งเป็นวิทยากรแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลและเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการจัดการสอบทางไกลติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา