วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” จำนวน 6 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบระบบงานสารบรรณระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสามารถศึกษาการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2564 หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ ID Line: @774gnsza