วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยปรจำปี 2566 วันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ณหอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ เพื่อบริการความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ให้ครูเครือข่าย หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม.3