วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.ปักธงชัย
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึกโชติกลางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอปักธงชัย โรงเรียนบ้านหนองตาด โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านหนองโดน โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง เพื่อให้กำลังใจคณะครูผู้บริหาร พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ทั้งเน้นย้ำให้คุณครูพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ในช่วงชั้นที่ 1 เป็นสำคัญ เพื่อส่งต่อยังคุณครูในช่วงชั้นที่ 2 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถอ่านออกเขียนได้ ครบ 100 เปอร์เซนต์ อีกทั้งส่งเสริมความมีระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด การดูแลสุขอนามัยตนเอง และการรับประทานอาหารกลางวัน ที่เต็มไปด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัย