วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันไอเวิลด์หน่วยพัฒนาครูรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน” หากท่านใด้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาฯ โทร066-0518918