วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน จำนวน 3 สาขาวิชา 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 3.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา