วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาสน (In-house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 025047715,7717 หรือ [email protected] หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3