วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชุมสัมมนาวิชาการการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาวิชาการการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษา:ตอบโจทย์นโยบายเรียน มีความสุข เป็นเลิศ มีชีวิตที่มั่นคง” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเชิงวิชาการ การนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการ หากท่านใดสนใจและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้