วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

ด้วย สำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15 รหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ทืี่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้สมารถพิมพ์ใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้