วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน พ.ศ. ….” และการปรับเพิ่มค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน พ.ศ. ….” และการปรับเพิ่มค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมในการอบรมสามารถสมัครตอบรับตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้