วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ

ด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรม (Influencer) เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนและเยาวชน หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้