วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกวดรางวัล สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 10 ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดรางวัล สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 10 ปี 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและประเมินฯ โดยให้บุคลากรที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและประเมินฯ จัดส่งแบบคำขอรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม.3 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และเตรียมการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแบบประเมิน ความยาวไม่เกิน 100 หน้า รวมภาคผนวก ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564
2. การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ และสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน/คู่มือการประเมิน เล่มที่ 2 เกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมและรายละเอียดการสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ได้จากว็บไซต์ 

http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/ และ  http://awards63.obecawards.net/obec-esansm/

ใส่ความเห็น