วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อบรมหลักสูตร “ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผูัฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและประเด็นปัญหา กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หลักการสาระสำคัญข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี E-Market และ วิธี E-Bidding ภาพรวมและหลักการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากท่านใดสนใจเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์ 021054686 ต่อ 100266 มือถือ 082224218

ใส่ความเห็น