วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ สำนักงน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 23 ลว 3 กันยายน 2564 และยกเลิกการประเมินตาม ว 20 และ ว 6 ให้ใช้ ว 23 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ขอให้ทางโรงเรียนได้ศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้าย และทำข้อตกลงกับข้าราชการในสังกัดเพื่อดำเนินการตามรอบการประเมินใหม่นี้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

หนังสือนำส่ง
หลักเกณฑ์และแบบประเมิน 1
หลักเกณฑ์และแบบประเมิน 2

ใส่ความเห็น