วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561มีผลบังคับใช้ กอร์ปกับกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แบบหักศอก (Disruptive Change) ต่างๆการปรับตัวให้เท่าทัน “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ทำให้หน่วยงานต้องเร่งรัดให้มีการสร้างสมรรถนะในการจัดทำแผนปฏิบัติดารในด้านต้องรับผิดชอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและเพิ่มสมรรถนะบุคคลให้สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร”การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ “Digital Training” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ท่านใดสนใจหรือต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม (สมัครได้ที่ shorturl.asia/E2UPA) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามเพิ่ม คุณภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 132 หรือ 081-7125699

ใส่ความเห็น