วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดีมีผบงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มพัฒนาครูฯขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดประกาศสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น