วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกผู้สมควรการได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้สมควรการได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2.รางวัลครูฝรั่งเศสดีเด่น 3.รางวัลคุรุสภา 4.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 5.รางวัลคุรุสดุดี กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครราชสีมาเขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศฯเสนอประวัติและผลงานไปยังหน่วยคัดเลือกตามประกาศ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น